شهريوری تو خوشه ی انگور چشم تست

مهر منی مقدمه ی نور چشم تست

چشم بد از تو دور که در اين شب شديد

آن شعله ای که ميوزد از دور چشم تست

خون چه قدرها من عاشق به گردنش

در اين زمانه تالی تيمور چشم تست

در سايه ی کمانچه ی شيرين ابرويت

تلفيقی از ترانگی و نور چشم تست

هرجا دمی زخمره ی خرم دمی زدم

يک استعاره بوده که منظور چشم تست

گنجينه ايست شعرمن ازبرکت شما

فيروزه ی نفيس نشابور چشم تست

می خواستم هنوز غزل باشم و نشد

آنجا که نطق شعر شده کور چشم تست

/ 0 نظر / 6 بازدید