يا حی ويا قيوم

  1. اين نوشته ها تنها دلنوشته های دلتنگی آدميزاده ای است که : گاهی دلش برای خودش هم تنگ نمی شود.پس اگر فکر می کنيد خواندن اراجيف آدمی مثل من وقت شما را می گيرد...يا حق!
  2. ان شاا...از شعرهای تازه ی بنده ودوستان بی نصيب نخواهيد ماند...خدا به دادتان برسد.
  3. باقی بقای دوست.
/ 0 نظر / 8 بازدید