پست های ارسال شده در اسفند سال 1386

شکنجه

پیکانی قراضه در قلبی زنگ زده نامهای زنانه چه به ناز بردیوار نشسته اند اینچنین درشت      درست روبروی من کدام یکدنده تو را صدا کرده؟
/ 93 نظر / 28 بازدید